Longinus’s Spear หอกศักดิ์สิทธิ์แห่งโชคชะตา

    Longinus’s Spear หรือ หอกลองกินุส คืออาวุธโบราณที่ได้ชื่อว่าเป็นหอกแห่งโชคชะตา (Spear of Destiny) หอกศักดิ์สิทธิ์ (Holy Lance, Holy Spear) หรือ หอกแห่งพระคริสต์ (Spear of Christ) เหตุที่ได้รับการเรียกชื่อนี้ เพราะหอกเล่มนี้เองที่ถูกใช้แทงไปยังสีข้างของพระเยซู โดยทหารโรมันชื่อ กาลิอัส คาสเซียส ลองกินุส (Gaius Cassius Longinus) นายทหารตาใกล้บอด ที่ได้รับหน้าที่ตรึงกางเขนพระเยซู … Read More